Pasvalio r. mokinių sveikatos pažymėjimų apžvalga

Atnaujinta: Penktadienis, 13 sausio 2023 11:41

Mokinio sveikatos pažymėjimą sudaro dvi atskiros dalys: I dalis „Sveikatos būklės įvertinimas“ ir II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas. Pirmą pažymėjimo dalį pildo šeimos gydytojas (vaikų ligų ir vidaus ligų gydytojai) arba slaugytojas, antrą dalį – gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas.

Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalies „Sveikatos būklės įvertinimas“ II dalies „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“.

2021-2022 mokslo metais Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį pateikė 83,2 proc. Pasvalio r. vaikų nuo 0-17 m.,  nuo 0-6 m. amžiaus – 82,5 proc.  ir  83,5 proc. vaikai nuo 7-17 m. 

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis atskirta nuo I pažymėjimo dalies ir galioja kaip atskiras pažymėjimas. 2021–2022 m. m. sveikatos pažymėjimo II dalį pateikė 68,8 proc. Pasvalio rajono vaikų nuo 0-6 m. ir 71 proc. vaikų nuo 7-17 m. Palyginus pažymėjimų pokytį nuo praeitų mokslo metų, stebimas 4,3 proc. padidėjimas.

Mokinių KMI (kūno masės indekso) įvertinimas.

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu šeimos gydytojas išmatuoja moksleivio ūgį, svorį, rezultatus įrašo į elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą, kuriame automatiškai apskaičiuojama kūno masės indekso (KMI) skaitinė reikšmė ir KMI įvertinimas: per mažas svoris, normalus svoris, antsvoris ir nutukimas. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2–18 m. amžiaus vaikams pritaikytos KMI vertinimo ribos. Jas galima rasti Mokinio sveikatos pažymėjimo pildymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951.

Remiantis VSS IS duomenimis 2021–2022 m. m. 61 proc. 2–17 m. amžiaus mokinių turėjo normalų kūno svorį. Antsvorį turinčių 2–17 m. amžiaus mokinių dalis sudarė 16,8 proc. Per mažas kūno svoris nustatytas 13,7 proc. mokinių. Nutukusių mokinių dalis sudarė 8,5 proc. Vertinant duomenis pagal lytį, pastebima, kad antsvorį ir nutukimą turėjo daugiau berniukų 27 proc. nei mergaičių 23,7 proc. Per mažą kūno svorį turėjo panašiai tiek pat mergaičių 14,1 proc. ir berniukų 13,4 proc. Palyginus duomenis su 2020–2021 m. m. pastebima, kad sumažėjo vaikų turinčių per mažą kūno svorį dalis, proc.  (0,4 proc.). Šiek tiek didėjo nutukusių vaikų dalis, (0,5 proc.) antsvorį turinčių vaikų dalis išliko panaši.

2–6 m. amžiaus mokinių pasiskirstymas pagal KMI įvertinimą.

Vertinat pagal amžių nuo 2-6 m. per mažą kūno svorį turėjo 23,5 proc. vaikų. 8,8 proc. tokio amžiaus vaikų turėjo antsvorį. Nutukimas diagnozuotas 5,4 proc. 2-6 m. vaikams. Palyginus duomenis su 2020-2021 m. m. didėjo vaikų turinčių per mažą kūno svorį (2,2 proc.). Nedaug (1 proc.) padidėjo antsvorį turinčių vaikų dalis, tačiau sumažėjo nutukimą turinčių vaikų dalis (0,9 proc.).

Mokinių fizinio pajėgumo įvertinimas.

Kasmet atliekamo profilaktinio sveikatos patikrinimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas, įvertinęs moksleivio fizinę sveikatos būklę, Mokinio sveikatos pažymėjime nurodo fizinio ugdymo grupę: pagrindinė, parengiamoji, specialioji. 2021–2022 m. m. 97,6 proc. Pasvalio rajono mokinių (0–17 m. amžiaus) dalyvavo ugdymo procese, turėdami pagrindinę fizinio ugdymo grupę. Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai. Šiai grupei priklausantys mokiniai gali treniruotis sporto būreliuose ir dalyvauti sporto varžybose. 99,2 proc. Pasvalio rajono 0-6 metų amžiaus vaikams nustatyta pagrindinė fizinio ugdymo grupė.

Parengiamoje fizinio ugdymo grupėje 2021–2022 m. m. mankštinosi 1,4 proc. Pasvalio rajono 0–17 m. amžiaus mokinių. Šiai grupei priskiriami mokiniai, turintys nedidelių sveikatos sutrikimų, persirgę tam tikromis ligomis ir laikinai negalintys lankyti kūno kultūros pamokų visu pajėgumu. Jie mankštinasi pamokose pagal mokyklinę programą su sąlyga, kad fizinė veikla nepablogintų jų sveikatos būklės. Kai kurie fiziniai pratimai neatliekami arba ribojami. Gydytojas specialistas, priskyręs mokinį šiai fizinio ugdymo grupei, turi nurodyti ir mokinio dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijas. Nebuvo nė vieno 0–6 m. amžiaus mokinio, kuriam būtų priskirta parengiamoji fizinio ugdymo grupė.

Specialiojoje fizinio ugdymo grupėje 2021–2022 m. m. buvo 1 proc. 0–17 m. amžiaus mokinių. Šią grupę sudaro mokiniai, turintys nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų, kurie su tam tikrais apribojimais netrukdo jiems dalyvauti ugdymo veikloje. Tokie vaikai mankštinasi pagal specialią kūno kultūros programą ar lanko gydomosios kūno kultūros pratybas. Gydytojas specialistas atitinkamai turi nurodyti ir mokinio dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijas. Specialioji fizinio ugdymo grupė nustatyta 0,8 proc. vaikams nuo 0-6 m. amžiaus. 

Mokinių dantų ir žandikaulių būklė.

Gydytojas odontologas, atlikdamas kasmetinį sveikatos patikrinimą, įvertina mokinio dantų, žandikaulių būklę ir rezultatus įrašo į Mokinio sveikatos pažymėjimo antrą dalį ,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. Ėduonies pažeistų (k), plombuotų (p) ir išrautų dantų (i) skaičius pažymėjime įrašomas ties kiekviena raide. Mažosios raidės (kpi) reiškia pieninių dantų įvertinimą, didžiosios raidės (KPI) – nuolatinių dantų įvertinimą. Susumavus rezultatus apskaičiuojamas dantų ėduonies intensyvumo rodiklis. Kai kpi, KPI reikšmė mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas kaip labai žemas; nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis; nuo 4,5 iki 6,5 – aukštas, o kai rodiklis didesnis nei 6,5 – labai aukštas. Kuo reikšmė mažesnė, dantų būklė geresnė.

2021–2022 m. m. 0–17 m. amžiaus Pasvalio rajono mokinių kpi indeksas buvo 1,95. KPI indekso reikšmė lygi 2,15, bendras kpi, KPI indeksas – 4,1 (vidutinis). Apžvelgę dantų ėduonies intensyvumo rodiklį pagal amžiaus grupes matome, kad sveikiausi dantys 0–6 m. amžiaus mokinių, bendras kpi, KPI indeksas – 2,55 (žemas). 7– 17 m. amžiaus mokinių bendras kpi, KPI indeksas – 4,56 (aukštas).

Jeigu profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojas odontologas neranda ėduonies pažeistų, plombuotų ir dėl ėduonies išrautų dantų, Mokinio sveikatos pažymėjime ties raidėmis k, p, i ir K, P, I įrašomi nuliai. Tai reiškia mokinio dantys sveiki (kpi+KPI lygus 0). 2021–2022 m. m. 0–17 m. amžiaus mokiniai, kurių dantys sveiki, sudarė 25,6 proc., palyginus su 2020–2021 m. m. tokių mokinių dalis išaugo 1,6 proc. Didžiausia dalis turinčiųjų sveikus dantis nustatyta 0–6 m. amžiaus grupėje (52,7 proc.), tokių mokinių dalis išaugo 1,2 proc. palyginus su 2020–2021 m. m. 7–17 m. amžiaus grupėje mokinių, turinčių sveikus dantis, dalis sudarė 15,3 proc. palyginus su 2020–2021 m. m. išaugo 2,4 proc.

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojas odontologas įvertina mokinio sąkandžio būklę. 0–17 m. amžiaus Pasvalio rajono mokinių 2021–2022 m. m. neturėjo sąkandžio patologijos (43,1 proc.). Palyginus su ankstesniais mokslo metais, tokių mokinių dalis padidėjo 0,2 proc. Pavienių dantų patologija nustatyta 16,4 proc. mokinių. Palyginus su ankstesniais mokslo metais, 0–17 m. amžiaus mokinių dalis išaugo 0,2 proc. O žandikaulių patologija nustatyta 40,5 proc. mokinių. Palyginus su ankstesniais mokslo metais – sumažėjo 0,4 proc. Vertinant  0-6 m. amžiaus grupėje 79,7 proc. amžiaus vaikų neturėjo sąkandžio patologijos. Pavienių dantų patologija nustatyta 3,8 proc. minėto amžiaus vaikų. Žandikaulių patologija nustatyta 16,5 vaikų nuo 0-6 m. amžiaus.

Mokinių dalyvavimas ugdymo veikloje.

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu nesant sveikatos būklės sutrikimų, galinčių turėti įtakos mokinio dalyvavimui ugdymo procese, gydytojas Mokinio sveikatos pažymėjime pažymi, kad mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų. 2021–2022 m. m. ugdymo veikloje be apribojimų galėjo dalyvauti 85,5 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 0–17 m. amžiaus Pasvalio rajono mokinių. Vertinant rodiklio pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, 0–6 m. amžiaus mokiniai be apribojimų sudarė 77,8 proc., 7–17 m. amžiaus – 87,9 proc. Vaikams kuriems buvo nurodytos bendrosios rekomendacijos sudarė 14,5 proc. Pritaikytas maitinimas buvo 4,9 proc. 8 proc. - pritaikyta sėdėjimo vieta. Vengti alergenų nurodyta 3,7 proc. vaikų. Skubios pagalbos poreikis nustatytas 3,4 proc. vaikų nuo 0-17 m. amžiaus. Vertinant vaikų amžių nuo 0-6 m. bendrosios rekomendacijos nustatytos 22,2 proc. vaikų. Pritaikytas maitinimas 5,1 proc. vengti alergenų nurodyta 2,5 proc. vaikų. Skubios pagalbos poreikis nustatytas 1,7 proc. vaikų.

 

Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Oksana Vaserytė

Informacija parengta pagal Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos (VSSIS) informacinės sistemos duomenis. Higienos instituto leidiniu „Vaikų sveikata 2021“.

Nuotrauka: https://letgrow.org/

Kontaktai
Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
8 451 20130
8 451 20131