Nemokamos paslaugos

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

KAS TAI?

Mokslo ir faktiniais duomenimis pagrįsta tarptautinė programa, išbandyta 17 Europos šalių.

KAM SKIRTA?

12–18 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ir narkotikus.

AI PROGRAMOS PRINCIPAI:

 • Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris.
 • Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje.
 • Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.

Programa trunka iki 10 valandų, kuri apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius, 8 valandų praktinius užsiėmimus grupėje.

Programą vykdo švietimo pagalbos tarnybos ir visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Tėvų ir mokytojų požiūris yra esminis veiksnys, skatinantis jaunus asmenis dalyvauti ankstyvosios intervencijos programoje.

Apie Programą sužinokite daugiau → http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Registracija → tel. (0 451) 20131 arba el. paštu vsbiuras@gmail.com

PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTŲ PASLAUGOS

Tai nemokama pagalba rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems Pasvalio r. savivaldybėje.
Atvykimui į konsultaciją nereikalingas šeimos ar kito gydytojo siuntimas, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo, nes nevykdoma registracija, tik susitariamas konsultacijos laikas. Priklausomybių konsultantai dirba tik mokslu grįstais metodais.
Pagrindiniai priklausomybės konsultantų uždaviniai:
– įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;
– motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius;
– motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;

Daugiau informacijos: Virginija Dauskurdienė tel. nr.: 061060644

BAZINIAI SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI

Bazinių mokymų tikslas – išmokyti savivaldybių gyventojus atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti informacijos apie galimą psichologinę pagalbą.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus.

Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti.

Bazinius savižudybės prevencijos mokymus savivaldybės gyventojams organizuoja ir vykdo Pasvalio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Bazinių savižudybių prevencijos mokymų programą sudaro šios temos:

 1. Mitai ir faktai apie savižudybes. Savižudybės rizikos ženklai ir jų atpažinimas.
 2. Ryšio su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu užmezgimo pagrindai. Emocinės paramos teikimas ir svarba.
 3. Pagalbos teikėjų vaidmuo ir identifikavimas bendruomenėje (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-859 „Dėl Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Psichologinės pagalbos galimybės Lietuvoje.
 4. Praktinis situacijų modeliavimas ir įgūdžių formavimas bei tobulinimas: savižudybės rizikos ženklų atpažinimo, ryšio užmezgimo su savižudybės grėsmę patiriančiu asmeniu ir nukreipimo pagalbai.

Daugiau informacijos telefonu teikia visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą savivaldybėje Ala Markevičienė (0 451) 20 131 arba el. paštu: vsbiuras@gmail.com

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGOS

Individualiai ar grupėms teikiamos gyventojų psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti skirtos paslaugos, kurių metu didinamas ir psichikos sveikatos raštingumas.

Grupinių užsiėmimų paslaugos:

 • asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo praktiniai užsiėmimai, emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai, kita);
 • psichikos sveikatos raštingumo didinimo edukaciniai užsiėmimai (užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą);
 • emocinės paramos teikimo užsiėmimai (savitarpio pagalbos grupės, grupinės psichologinės konsultacijos);
 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Grupinės paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 12 asmenų grupėms. Praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė nei 6 valandos.

Psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, organizuoja ir teikia individualias Paslaugas – konsultacijas asmeniui arba šeimai.

Vienam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti teikiamos ne daugiau kaip 6 individualios konsultacijos.

Specialistas įvertina Paslaugos gavėjo psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir psichologinės gerovės lygį, pateikdamas jam PSO (5) geros savijautos vertinimo apklausos formą (Pasaulio sveikatos organizacijos forma, toliau – PSO (5) forma).

Nuoroda į psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarko aprašą:  V-756 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. V-1733 „Dėl… (lrs.lt)

Kontaktinis asmuo: Ala Markevičienė

Tel. (0 451) 20131 El.paštas: vsbiuras@gmail.com

DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS STRITYJE DIDINIMO MOKYMAI

Tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Užsiėmimų metu psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda perteiks žinias ir padės formuoti praktinius įgūdžius šiomis temomis:

 1. Psichikos sveikatos samprata, įtampa darbe ir jo įveika;
 2. Psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, psichologinio smurto, persekiojimo ir kt. žalingų psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių apraiškos darbo kolektyvuose, jų prevencija, taikant mokslu ir praktika grįstas streso valdymo programas;
 3. Darbingumas, jam įtakos turintys veiksniai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės, profesinis perdegimas, jo priežastys ir prevencija;
 4. Organizacinės priemonės įmonės ir asmens lygmeniu, socialinė parama darbe: rizikos atpažinimas, prevencija, intervencija;
 5. Pasirinkta kita įmonei aktuali tematika.

Bendra mokymų trukmė: 32–40 val. Didžiausias mokymų dalyvių grupės skaičius – 20 asmenų.

Po mokymų įmonei bus pateiktos rekomendacijos apie tęstinę veiklą, o darbuotojams išduodami pažymėjimai. Dalyvavimas nemokamas!

Kviečiame Pasvalio r. savivaldybės įmones, kurios yra atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose (arba įsipareigoja tokį tyrimą atlikti iki mokymų pradžios). Dėl išsamesnės informacijos kreiptis: tel. (0 451) 20131 arba el. vsbiuras@gmail.com

Veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-2143 “Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo”

MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS DIDINIMO MOKYMAI

Kviečiame Pasvalio r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti Pasvalio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymuose.

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.

Specialistų komanda (psichologai, psichoterapeutai, supervizoriai ir socialiniai pedagogai) pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, ir sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.

 • Gebėjimų stiprinimo trukmė – 40 valandos;
 • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį;
 • Vieno užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos;
 • Gebėjimų stiprinimas bus vykdomas iki 12 mokyklos bendruomenės narių grupei.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2020 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-2131 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

Daugiau informacijos tel. nr. (0 451) 20131 ar el. paštu vsbiuras@gmail.com

IŠPLĖSTINĖS METIMO RŪKYTI PAGALBOS PASLAUGŲ (KONSULTAVIMO METIMO RŪKYTI KLAUSIMAIS) TEIKIMAS

Ką verta žinoti atsisveikinant su tabaku? Rekomendacijos ir patarimai norintiems atsisakyti rūkymo

https://www.rplc.lt/wp-content/uploads/2022/10/Ka-verta-zinoti-atsisveikinant-su-tabakuvirselis.pdf

Šis leidinys skirtas visiems, norintiems sužinoti daugiau apie tai, kas yra priklausomybė nuo nikotino, kodėl taip sunku atsisveikinti su žalingu rūkymo įpročiu, kokia šiuo metu yra prieinama pagalba norintiems mesti rūkyti bei susipažinti su keliais praktiniais patarimais planuojant metimo rūkyti procesą.

Respublikinio priklausomybės ligų centro informacija

Daugiau informacijos https://www.rplc.lt

Arba telefonu: (0 451) 20 131

GYVENTOJŲ SVEIKOS MITYBOS ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS IR SKATINIMAS

Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijos

Daržovių vartojimo skatinimo rekomendacijos

Sveikos mitybos skatinimas savivaldybėse vykdomas kompleksiškai šiose srityse:

1. Gyventojų mitybos raštingumo didinimas.

1.1. Sveikos mitybos informacijos sklaida.

1.2. Gyventojų sveikos mitybos mokymas (vienkartiniai mokymai ir tęstiniai mokymai):

Mokymų metu vyksta teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu:

 • Sieksite konkrečių savo sveikatos gerinimo tikslų.
 • Analizuosite savo kūno rodiklius (kūno masės indeksą, liemens apimtį ir arterinį kraujo spaudimą). Vertinsite savo mitybos įpročius.
 • Mokysitės įsivertinti savo fizinio aktyvumo atitiktį rekomendacijoms.
 • Sužinosite apie mitybos reikšmę lėtinių neinfekcinių ligų atsiradimui bei jų profilaktikai, 8 akad. val. (Sveika mityba: samprata ir pagrindiniai principai; veiksniai, lemiantys maisto produktų bei gėrimų palankumą ar nepalankumą sveikatai; maisto pasirinkimo piramidės principai; būtinybė mažinti maiste sočiųjų riebalų, transriebalų (riebalų rūgščių transizomerų), cukraus ir druskos kiekį; maisto produktų ženklinimo „Rakto skylutės“ simboliu esmė ir tikslai; dietos, vegetarinė, veganinė mityba, žaliavalgystė bei jų įtaka sveikatai; valgymo sutrikimai; maisto teršalai, kancerogeninės medžiagos; maisto priedai; genetiškai modifikuoti maisto produktai; maisto papildai; ekologiški maisto produktai ir kt.).
 • Susipažinsite su sveikatai palankaus maisto gaminimo principais, 2 akad. val. (Sveikatai palankaus maisto gaminimo ypatumai, maistines savybes tausojantys patiekalų gamybos būdai ir techniniai sprendimai ir kt.).
 • Gausite praktinių patarimų ir įgysite žinių apie sveikatinamojo fizinio aktyvumo reikšmę stiprinant sveikatą ir palaikant energijos balansą, 2 akad. val. (Gaunamos ir eikvojamos energijos balanso palaikymo svarba; fizinio aktyvumo galimybės dirbant, ilsintis bei vykstant iš vienos vietos į kitą ir kt.).

Užsiėmimus vedantys specialistai: dietistas, visuomenės sveikatos specialistas.

Daugiau informacijos tel. : (0 451) 20 131

SĄRAŠAS “Rakto skylute” paženklintų maisto produktų Lietuvos rinkoje

Gerinant gyventojų sveikatą, mitybą bei siekiant sudaryti galimybę atsirasti rinkoje daugiau sveikatai palankesnių maisto produktų, Lietuvoje 2014 m. buvo įsteigta valstybinė, nekomercinė sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ sistema. Nuo to laiko maisto gamintojai, tiekiantys rinkai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ patvirtintus kriterijus (2017 m. redakcijaatitinkančius produktus, gali savanoriškai ir nemokamai juos ženklinti šiuo simboliu.

Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Tai įprasti produktai, tačiau juose mažiau įdėta cukraus, druskos, sočiųjų riebalų, transriebalų, nėra maisto saldiklių, o grūdų turinčiuose gaminiuose išsaugota daugiau maistinių skaidulų. Toks produktų gerinimas būtinas, nes Lietuvoje atlikti gyventojų faktinės mitybos tyrimai rodo, kad gyventojų mityba jau daugelį metų skurdi, nesubalansuota ir nepalanki sveikatai – suvartojama ypač daug sočiųjų riebalų, angliavandenių ir druskos, bet per mažai daržovių, viso grūdo duonos. Nesubalansuota mityba skatina širdies ir kraujagyslių ligas, vėžį, nutukimą, 2-jo tipo cukrinį diabetą. Vien širdies ir kraujagyslių ligos ir vėžys šalyje lemia 3/4 visų Lietuvos gyventojų mirčių ir pagal šiuos rodiklius Lietuva yra tarp labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje.

BURNOS HIGIENOS UŽSIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS TIKSLINĖSE GRUPĖSE

Atsakingas asmuo: Pasvalio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Tel. nr. (0 451) 20 131

El. paštas : vsbiuras@gmail.com

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA TĖVAMS ,,NEĮTIKĖTINI METAI”

Programa Pasvalio r. savivaldybėje kol kas nevykdoma.

SVEIKATĄ STIPRININANČIŲ IR AKTYVIŲ MOKYKLŲ PLĖTRA

Pasvalio r. savivaldybėje yra penkios sveikatą stiprinančios mokyklos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 31 d.  įsakymu Nr. V-651/V-665 “Dėl mokyklų pripažinimo Sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir Aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo”. Isakymas_V_651_V_665

TRAUMŲ IR SUSIŽALOJIMŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS MOKYKLOSE IR BENDRUOMENĖSE

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų programą mokykloms ir bendruomenėms.

Mokymai yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

Mokymų metu suprantamai ir įdomiai supažindiname su pirmosios pagalbos taisyklėmis – kaip atpažinti ir suteikti pagalbą.

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą Birutė Kazilevičienė

Tel. (0 451) 20 131

El.paštas vsbiuras@gmail.com

GYVENTOJŲ (IKI 64 M. AMŽIAUS) FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS

Veikla įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 2330 “Dėl Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Fizinis aktyvumas dažniausiai apibūdinimas kaip bet kokie kūno judesiai, kuriuos sukelia raumenų susitraukimai. Kad raumenys galėtų susitraukti ir atlikti tam tikrą darbą, reikalinga energija ir deguonis. Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių organizmo energijos sunaudojimo veiksnių ir todėl yra svarbus organizmo energijos balansui palaikyti. Tikslinga paminėti, kad fiziškai aktyvūs žmonės paprastai būna geresnės nuotaikos, pozityvesnės nuomonės apie gyvenimą, darbą, politiką, sportuojantys mokiniai geriau mokosi, pasižymi aukštesne saviverte, rečiau turi žalingų įpročių. Reguliari fizinė veikla gali skatinti kaulų ir raumenų augimą, lavinti judesių koordinaciją ir pusiausvyrą, stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, teigiamai veikti kvėpavimo sistemą, virškinimo sistemos darbą, pagerinti medžiagų apykaitą raumenų ląstelėse, judėjimo – atramos aparato struktūrą ir funkcijas, pagerinti sąnarių sandarą ir funkciją, stiprinti širdies raumenį, teigiamai veikti kraujospūdį ir t.t.

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą Ala Markevičienė

Tel. (0 451) 20 131

El. paštas vsbiuras@gmail.com

VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ (65 METŲ IR DAUGIAU) FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-119 “Dėl Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo mokymų, skirtų vyresnio amžiaus asmenims, vykdymo savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose siūloma būtina kasdieninė, bent jau vidutinio intensyvumo, fizinė veikla, kuriai nereikėtų ypatingų sąlygų ar didelių pastangų (suaugusiems – ne mažiau kaip 30 min. vidutinio intensyvumo fizinio krūvio 5 kartus per savaitę ir ne mažiau 2 kartų per savaitę jėgos ugdymo pratimų; vaikams – ne mažiau kaip 60 min. vidutinio arba didelio intensyvumo fizinio krūvio kasdien bei ne mažiau 3 kartų per savaitę jėgos ugdymo pratimų). Fizinis aktyvumas turi būti sveikatą stiprinantis (bet kokia fizinės veiklos forma, kuri duoda naudos sveikatai ir lavina funkcinius gebėjimus be pastebimos žalos ar pavojaus sveikatai) ir reguliarus (kad teigiamai paveiktų fizinį pajėgumą ir sveikatos būklę).

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą Ala Markevičienė

Mob.tel. (0 451) 20 131

El. paštas vsbiuras@gmail.com

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO (TOLIAU-ŠKLCD) RIZIKOS GRUPIŲ ASMENŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR ŠIŲ LIGŲ PREVENCIJA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-979 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos, skirtos širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto profilaktikai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. AR_2022-07-01

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta vyrams ir moterims nuo 40 iki 60 metų (imtinai), kuriems nustatytu periodiškumu šeimos gydytojas nustato rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies bei kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra labai didelė, siunčia pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti. Prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei.

Ši prevencinė programa yra skirta nustatyto amžiaus pacientams. Tačiau jeigu jaučiatės blogai, bet nepatenkate į nustatyto amžiaus grupę, kreipkitės į šeimos gydytoją. Jis atliks būtinus tyrimus ir, jei reikia, išduos siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą.

Atsakingas asmuo: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą Ala Markevičienė

Mob.tel. (0 451) 20 131

El. paštas vsbiuras@gmail.com

PAGALBOS MOKINIŲ SAVIRŪPAI ORGANIZAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOSE

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-966/V-672 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“  2016_07_21_V-966_V_672

Atsakingas asmuo: Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Tel. (0 451) 20 131

El. paštas vsbiuras@gmail.com

UŽKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJOS SKATINIMAS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“, AR_2021-04-10

Atsakingas asmuo: Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Tel. (0 451) 20 131

El. paštas vsbiuras@gmail.com

Skip to content