Pasvalio r. sav. vaikų sveikatos apžvalga

Kiekvienais mokslo metais mokiniai turi pasitikrinti sveikatą. Užpildytas mokinio sveikatos pažymėjimas patenka į VSSIS sistemą, su kuria dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Mokinio sveikatos pažymėjimą sudaro dvi atskiros dalys: I dalis „Sveikatos būklės įvertinimas“ ir II dalis „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. Pirmą pažymėjimo dalį turi teisę pildyti šeimos gydytojas (vaikų ligų ir vidaus ligų gydytojai) arba slaugytojas, antrą dalį – gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas.

Mokinio sveikatos pažymėjimo I dalį pateikė 91,7 proc. Pasvalio r. vaikų nuo 0-6 m. 87,5 proc. vaikų nuo 7-17 m. 70,4 proc. 18+ m. Iš viso nuo 0-18+ m. sveikatos pažymėjimą pateikė 86,4 proc. vaikų. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Mokinio sveikatos pažymėjimo II dalis atskirta nuo I pažymėjimo dalies ir galioja kaip atskiras pažymėjimas. 2020–2021 m. m. 64,2 proc. ugdymo įstaigas lankiusių vaikų ir pilnamečių mokinių (0–18+ m.) turėjo užpildytą II pažymėjimo dalį „Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“, kurioje žymimas mokinių dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas. Mokinio sveikatos pažymėjimo II dalį pateikė 66,3 proc. vaikų nuo 0-6 m. 66,2 proc. vaikų nuo 7-17 m. 47,5 proc. 18+ m.

 Mokinių KMI (kūno masės indekso) įvertinimas:

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu šeimos gydytojas išmatuoja moksleivio ūgį, svorį, rezultatus įrašo į elektroninį Mokinio sveikatos pažymėjimą, kuriame automatiškai apskaičiuojama kūno masės indekso (toliau – KMI) skaitinė reikšmė ir KMI įvertinimas: per mažas svoris, normalus svoris, antsvoris ar nutukimas. Nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2–18 m. amžiaus vaikams pritaikytos KMI vertinimo ribos. Jas galima rasti Mokinio sveikatos pažymėjimo pildymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951.

Remiantis VSS IS duomenimis, 2020–2021 m. m. 61,2 proc. 2–18+ m. amžiaus mokinių turėjo normalų svorį. Antsvorį turinčių mokinių dalis sudarė 16,5 proc. Per mažas kūno svoris nustatytas 14,3 proc. mokinių. Nutukusių mokinių dalis sudarė 7,9 proc. Vertinant duomenis pagal lytį, pastebima, kad antsvorį ir nutukimą turėjo daugiau berniukų 13 proc. nei mergaičių 11 proc. Per mažą kūno svorį turėjo panašiai tiek pat mergaičių 7,2 proc. ir berniukų 7,1 proc. Vertinat pagal amžių nuo 2-6 m. per mažą kūno svorį turėjo 21,3 proc. vaikų. 7,8 proc. tokio amžiaus vaikų turėjo antsvorį. Nutukimas diagnozuotas 5,4 proc. 2-6 m. vaikams. Palyginus duomenis su 2019–2020 m. m., pastebima, kad didėja antsvorį ir nutukimą turinčių vaikų skaičius.

Mokinių fizinio pajėgumo įvertinimas:

Kasmet atliekamo profilaktinio sveikatos patikrinimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistas, įvertinęs moksleivio fizinę sveikatos būklę, Mokinio sveikatos pažymėjime nurodo fizinio ugdymo grupę: pagrindinė, parengiamoji, specialioji. 2020–2021 m. m. 97,5 proc. mokinių (0–18+ m. amžiaus) dalyvavo ugdymo procese, turėdami pagrindinę fizinio ugdymo grupę.  Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) mokiniai. Šiai grupei priklausantys mokiniai gali treniruotis sporto būreliuose ir dalyvauti sporto varžybose.

Parengiamoje fizinio ugdymo grupėje 2020–2021 m. m. mankštinosi 1 proc. Pasvalio r. 0–18+ m. amžiaus mokinių. Šiai grupei priskiriami mokiniai, turintys nedidelių sveikatos sutrikimų, persirgę tam tikromis ligomis ir laikinai negalintys lankyti kūno kultūros pamokų visu pajėgumu. Jie mankštinasi pamokose pagal mokyklinę programą su sąlyga, kad fizinė veikla nepablogintų jų sveikatos būklės. Kai kurie fiziniai pratimai neatliekami arba ribojami. Gydytojas specialistas, priskyręs mokinį šiai fizinio ugdymo grupei, turi nurodyti ir mokinio dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijas. Palyginus su 2019–2020 m. m. duomenimis sumažėjo vaikų priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei.

Specialiojoje fizinio ugdymo grupėje 2020–2021 m. m. buvo 1,5 proc. 0–18+ m. amžiaus mokinių. Šią grupę sudaro mokiniai, turintys nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų, kurie su tam tikrais apribojimais netrukdo jiems dalyvauti ugdymo veikloje. Tokie vaikai mankštinasi pagal specialią kūno kultūros programą ar lanko gydomosios kūno kultūros pratybas. Gydytojas specialistas atitinkamai turi nurodyti ir mokinio dalyvavimo ugdymo veikloje rekomendacijas. Palyginus su 2019–2020 m. m. duomenimis vaikų priskirtų parengiamajai fizinio ugdymo grupei skaičius nepakito.

Mokinių dantų ir žandikaulių būklė:

Gydytojas odontologas, atlikdamas kasmetinį sveikatos patikrinimą, įvertina mokinio dantų, žandikaulių būklę ir rezultatus įrašo į Mokinio sveikatos pažymėjimo antrą dalį ,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas“. Ėduonies pažeistų (k), plombuotų (p) ir išrautų dantų (i) skaičius pažymėjime įrašomas ties kiekviena raide. Mažosios raidės (kpi) reiškia pieninių dantų įvertinimą, didžiosios raidės (KPI) – nuolatinių dantų įvertinimą. Susumavus rezultatus apskaičiuojamas dantų ėduonies intensyvumo rodiklis. Kai kpi, KPI reikšmė mažesnė nei 1,2 – ėduonies intensyvumas apibūdinamas kaip labai žemas; nuo 1,2 iki 2,6 – žemas, nuo 2,7 iki 4,4 – vidutinis; nuo 4,5 iki 6,5 – aukštas, o kai rodiklis didesnis nei 6,5 – labai aukštas. Kuo reikšmė mažesnė, dantų būklė geresnė.

2020–2021 m. m. 0–18 + m. amžiaus mokinių kpi indeksas buvo 1,82. KPI indekso reikšmė lygi 2,28, bendras kpi, KPI indeksas – 4,11 (aukštas). Apžvelgę dantų ėduonies intensyvumo rodiklį pagal amžiaus grupes matome, kad sveikiausi dantys 0–6 m. amžiaus vaikų grupėje, bendras kpi, KPI indeksas – 2,46 (žemas). Toliau atitinkamai prastesnė 7–17 m. amžiaus mokinių dantų būklė. Jų bendras kpi, KPI indeksas – 4,6 (aukštas). 18+ m, amžiaus mokinių grupėje dantų ėduonies intensyvumas aukštas – bendras kpi, KPI indeksas – 7,09 (aukštas).

Jeigu profilaktinio sveikatos patikrinimo metu gydytojas odontologas neranda ėduonies pažeistų, plombuotų ir dėl ėduonies išrautų dantų, Mokinio sveikatos pažymėjime ties raidėmis k, p, i ir K, P, I įrašomi nuliai. Tai reiškia mokinio dantys sveiki (kpi+KPI lygus 0). 2020–2021 m. m. 0–18+ m. amžiaus mokiniai, kurių dantys sveiki, sudarė 22,6 proc. Didžiausia dalis turinčiųjų sveikus dantis nustatyta 0–6 m. amžiaus grupėje (55,3 proc.). 7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis sudarė 14,4 proc. Mažiausia dalis mokinių, turinčių sveikus dantis, nustatyta 18+ m. amžiaus grupėje – 9,3 proc. Palyginus duomenis su praėjusių mokslo metų vaikų turinčių sveikus dantis procentas išliko panašus.

Mokinių dalyvavimas ugdymo veikloje:

Profilaktinio sveikatos patikrinimo metu nesant sveikatos būklės sutrikimų, galinčių turėti įtakos mokinio dalyvavimui ugdymo procese, gydytojas Mokinio sveikatos pažymėjime pažymi, kad mokinys gali dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų. 2020–2021 m. m. ugdymo veikloje be apribojimų galėjo dalyvauti 88,2 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 0–18+ m. amžiaus mokinių. Vertinant rodiklio pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, 0–6 m. amžiaus ugdymo įstaigas lankantys vaikai be apribojimų sudarė 83,7 proc., 7– 17 m. amžiaus – 89,5 proc., 18+ m. amžiaus – 89,6 proc. 0–18+ m. amžiaus mokinių, kuriems 2020–2021 m. m. nurodytos bendros rekomendacijos Pasvalio r. buvo 11,8 proc. Pritaikytas maitinimas – 3,8 proc. Pritaikyta sėdėjimo vieta – 13,3 proc. Vengti alergenų nurodyta –  4,7 proc. vaikų. 5,7 proc. mokinių nurodytas skubios pagalbos poreikis. Vertinat bendrąsias rekomendacijas nuo 0-6 m. amžiaus – 3,2 proc. reikalingas pritaikytas maitinimas. 3,2 proc. – vengti alergenų. 5,3 proc. vaikams nurodytas skubios pagalbos poreikis.

 

Visuomenės sveikatos specialistė vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Oksana Vaserytė

Straipsnis parengtas pagal Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos (VSSIS) informacinės sistemos duomenis. Higienos instituto leidiniu „Vaikų sveikata 2020“.

Nuotrauka: www.scripps.org

Skip to content